.

Belgian Linen Throw/Fouta

oyster_stripe-foutaweb.jpg
_flax_stripe-foutaweb.jpg
ash_stripe-foutaweb.jpg
gray_stripe-foutaweb.jpg

 43" x  71" Belgian Linen