.

Diamond Brown/Khaki

Available Sizes:
2x3
3x5
4x6
2.5x8
6x9
8.5x11